STRUGA S.A.
 
CENTRALA
Jezuicka Struga 3
88-111 Rojewo 
tel.  52 351 10 90
tel./fax  52 351 25 24
struga@struga.pl

 

 

Pogotowie Utylizacyjne
tel. 52 351 10 39
tel. kom. 668 570 592

 

ODDZIAŁ
ZACHODNIOPOMORSKI

Karlino
ul. Kołobrzeska 13
78-230 Karlino
tel. 94 311 92 50
tel./fax  94 311 72 38
karlino@struga.pl

 

ODDZIAŁ PODLASKI

Olecko
ul. Przemysłowa 10
19-400 Olecko
tel. 87 523 46 73, 87 520 20 51
fax  87 520 20 52 
tel. kom. 604 519 995
olecko@struga.pl

 

 

 

Zielona energia

 

Energia jest elementem niezbędnym dla niemal każdej dziedziny życia i działalności człowieka. Zapotrzebowanie na nią wynika nie tylko z tak podstawowych spraw jak oświetlenie i ogrzewanie - bez niej w dzisiejszych czasach nie mogłaby się odbywać jakakolwiek produkcja, konsumpcja, czy transportu. Do niedawna głównym jej źródłem były naturalne zasoby środowiska: drewno, węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa oraz gaz ziemny. Jednakże ciągły wzrost zapotrzebowania, a przy tym nieustannie płynące sygnały o wyczerpywaniu się źródeł kopalnych, wymusił konieczność poszukiwania nowych, alternatywnych metod jej wytwarzania. Niektóre z takich metod wykorzystywane były już od tysiącleci - np. energia wodna w młynach i wiatrowa w wiatrakach. Stosunkowo niedawno powstał natomiast pomysł, by prowadzić odzyskiwanie energii zawartej w odpadach - tzw. recykling energetyczny. Do procesu tego doskonale nadają się wszelkiego rodzaju odpady organiczne, czyli ta część biomasy, która nie może być przez człowieka wykorzystana, a która może być dla niego nawet kłopotliwa lub wręcz niebezpieczna.

 

Energia zgromadzona w biomasie to niemal w 100% energia słoneczna, która dzięki procesowi fotosyntezy jest wieloetapowo akumulowana na poszczególnych ogniwach łańcuchów pokarmowych - najpierw w roślinach, a później w organizmach zwierzęcych. Odzyskanie tej energii polega na jej przetworzeniu na inne formy, co może odbyć się dwojako: poprzez bezpośrednie spalenie biomasy lub poprzez jej przetworzenie. Firma STRUGA S.A. odzyskuje energię zdeponowaną we wszelkiego rodzaju odpadach zwierzęcych, których spalenie pozwala uzyskać energię cieplną. Ciepło powstające podczas spalania wykorzystywane jest do produkcji sprężonej pary wodnej. Część energii uzyskiwanej w ten sposób jest wykorzystywana w technologicznych procesach unieszkodliwiania kolejnych partii odpadów oraz przetworzenia ich na mączkę mięsno-kostną i tłuszcz. Produkty te stają się biopaliwem zasilającym spalarnię. Pozostała część energii uzyskiwanej z procesu spalania kierowana jest do napędzania turbiny elektrycznej, zaś wytwarzana dzięki temu energia elektryczna wykorzystywana jest na potrzeby własne, a jej nadwyżka jest przekazywana także do publicznej sieci elektroenergetycznej.

 

Z ekologicznego punktu widzenia spalanie biomasy jest znacznie korzystniejsze dla środowiska niż spalanie paliw kopalnych. Wynika to przede wszystkim ze znacznie niższej zawartość szkodliwych pierwiastków, przede wszystkim zaś siarki i metali ciężkich. Niezmiernie istotnym atutem jest również to, że dwutlenek węgla uwalniany do atmosfery podczas spalania biomasy został najpierw z niej związany poprzez kolejne pokolenia organizmów żywych, co w tym przypadku odbyło się w stosunkowo niewielkim odcinku czasu. Natomiast dwutlenek węgla powstający przy spalaniu paliw kopalnych jest wprowadzony do środowiska w sposób nagły i po wielu milionach lat gromadzenia i przekształcania się pokładów substancji organicznej. Spalanie Paliw kopalnych powoduje zatem, że zawartość dwutlenku węgla w atmosferze rośnie w sposób gwałtowny, co w istotny sposób powiększa efekt cieplarniany i zaburza bilans  jego obiegu w przyrodzie.

 

W wielu krajach spalanie odpadów pochodzących z biomasy jest ważnym elementem ich systemu energetycznego. Jest tak np. w Kanadzie, Francji, Danii, Niemczech oraz w krajach skandynawskich. W wielu przypadkach ten rodzaj paliwa jest ważnym źródłem do procesu kogeneracji ciepła i elektryczności. Firma STRUGA S.A. wykorzystuje do tego celu mączkę mięsno-kostną oraz tłuszcz utylizacyjny powstające w wyniku procesu unieszkodliwiania odpadów. Mączka mięsno-kostna, jako  bazowe paliwo stałe, charakteryzuje się wysoką wartością ciepła spalania (około 20.000 - 24.000 kJ/kg), co pod tym względem zbliża ją do wysokiej jakości węgla brunatnego (np. nisko spopielonej, wysoko żywicznej odmiany petrograficznej piropissytu). Mączka ta zawiera znaczną ilość frakcji lotnych, dlatego też proces jej spalania polega głównie na pirolizie,

a następnie na spaleniu powstałych w ten sposób gazów węglowodorowych. Stosunkowo niska zawartość siarki, którą w całości stanowi związaną z substancją organiczną palna forma tego pierwiastka powoduje, że proces spalania mączki nie stanowi żadnego istotnego zagrożenia dla otaczającego środowiska. Podobną właściwością odznacza się spalany w STRUGA S.A. tłuszcz utylizacyjny, który również powstaje w efekcie procesu unieszkodliwiania odpadów w zakładzie przetwórczym. Tłuszcz ten jest paliwem wykorzystywanym do utrzymania płomienia oraz stabilizacji procesu spalania. Jego skład chemiczny, a także właściwości energetyczne i wyłącznie śladowa zawartość siarki oraz metali ciężkich sprawia, że proces jego spalania również nie powoduje jakiegokolwiek zagrożenia ekologicznego.

 

 • Pogotowie Utylizacyjne

  Tutaj znajdziesz numery telefonów, pod którymi przez całą dobę przyjmujemy zgłoszenia odpadów do odbioru.

 • Zgłoś odpady do utylizacji

  Skorzystaj z formularza i prześlij do nas zgłoszenie o posiadaniu odpadów, które chciałbyś przekazać do utylizacji.

 • Stała współpraca

  Dołącz do naszych klientów korzystających ze stałych form współpracy. Zaproponujemy Ci najkorzystniejsze rozwiązania.

 • Dokumenty do pobrania

  Tutaj znajdziesz wzory dokumentów i formularzy wymaganych przy odbiorze odpadów oraz wskazówki jak je wypełniać.