Polityka prywatności 


 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1). Niniejsza Polityka prywatności określa zasady i sposoby gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych.
2). Dane osobowe przekazywane przez użytkowników strony internetowej firmy STRUGA S.A. za pośrednictwem formularzy elektronicznych, przede wszystkim w celu realizacji usług wynikających z zadań zleconych firmie STRUGA S.A. przez użytkownika, przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych.
3.) Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w zgodzie z przepisami prawa, w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 roku Nr 119, str. 1) – dalej „RODO” oraz przepisami krajowymi, w tym z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 208 r., poz. 1000).
4). Szanujemy Państwa prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. W szczególności dokładamy staranności, aby przetwarzane przez nas dane były:

a) przetwarzane zgodnie z prawem;

b) zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie celów;

c) nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami;

d) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

e) odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem;

f) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

§ 2 Administrator Danych Osobowych

 
1). Administratorem danych osobowych jest Struga Spółka Akcyjna z siedzibą w Rojewie (88-111), Jezuicka Struga 3, NIP 5562277583, KRS 0000032006, tel. 52 351 25 24; e-mail: struga@struga.pl.

2). Administrator danych osobowych powołał Inspektora danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować droga elektroniczną pod adresem: torun@struga.pl
3). Dane osobowe, jakie przetwarzamy posiadamy bezpośrednio od Państwa, a są przekazywane drogą elektroniczną w celu skontaktowania się ze Spółką bądź są pozostawiane w ramach korzystania z usług i funkcjonalności naszej strony internetowej (najczęściej jest to imię, nazwisko, adres e-mail).

4). Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz. Przekazanie danych odbywa się na podstawie pisemnej umowy powierzenia bądź na podstawie przepisów prawa krajowego upoważniających nas do przekazania Państwa danych osobowych.
5). Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
6). Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 

§ 3 Cel i podstawa prawna przetwarzania

 

 1). Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

a) zawarcia i wykonania umów zawieranych pomiędzy Spółką Struga S.A. a jej Klientami – podstawą prawną jest art. 6. Ust. 1 lit. b) RODO;

b) świadczenia usług na rzecz Klientów Spółki, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz rozstrzygania sporów, rozpatrywania reklamacji, a także w celach statystycznych i analitycznych oraz bieżącej obsługi Klientów naszej Spółki – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO

c) realizacji obowiązku prawnego wynikającego z obowiązujących przepisów prawa – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6. Ust. 1 lit. c) RODO;

d) organizowania i prowadzenia procesów rekrutacyjnych osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w naszej Spółce na podstawie umowy o pracę bądź osób zainteresowanych podjęciem współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

2). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu dla którego są zbierane.

 

 

§ 4 Okres przechowywania danych osobowych

 

1). Dane osobowe zebrane w związku z wykonywaniem umowy oraz w związku z wykonywaniem przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa przetwarzamy do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń.
2). Dane osobowe zebrane w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych przetwarzamy do czasu zrealizowania powyższych interesów.
3). Dane osobowe zebrane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody przetwarzamy do momenty wycofania zgody na przetwarzanie.
4). Po cofnięciu zgody bądź po upływie uprawnionego okresu przechowywania danych osobowych wskazanych powyżej, Państwa dane osobowe zostaną trwale usunięte z nośników na których były przetwarzane. 

 

§ 5 Prawa osób, których dane dotyczą

 

1). Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody lub w celu realizacji usługi), a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody, przy czym cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na ważność przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
2). Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy prawa.
3). Powyższe uprawnienia mogą Państwo zrealizować wysyłając wniosek na jeden z adresów wskazanych w § 2 pkt. 1 lub 2 niniejszej Polityki prywatności. 

 

§ 6 Środki techniczne i organizacyjne

 

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

§ 7 Pliki cookies

1). Administrator w trakcie świadczenia usług stosuje pliki cookies czyli technologie służące do gromadzenia i zapisywania informacji.
2). Pliki cookies to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (tj. komputerze, tablecie, telefonie). Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z funkcjonalności strony internetowej.
3). W związku z udostępnianiem informacji oraz usług internetowych firmy STRUGA S.A. na swoich stronach internetowych stosuje tzw. cookies, tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które następnie serwery mogą odczytywać przy każdorazowym połączeniu się z nimi z tego urządzenia końcowego.
4). Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu:

a) poprawnego funkcjonowania i sprawniejszego (szybszego) przeglądania udostępnianych informacji,

b) umożliwienia użytkownikowi pełnego korzystania ze wszystkich funkcjonalności serwisu,

c) przechowywania danych sesyjnych (wygasających po zamknięciu sesji),

d) gromadzenia danych do celów analitycznych i statystycznych.

5). Pliki cookies mogą służyć również do popularyzacji stron www firmy w Internecie oraz w serwisach społecznościowych. 
6). Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe) są przez ich producentów domyślnie konfigurowane tak, że przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika jest dopuszczone. Użytkownicy serwisu mogą w każdym czasie dokonać zmiany ustawień użytkowanej przez siebie przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików cookies. Ustawienia te mogą być zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies, bądź też informować o każdorazowym ich zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika.
7). Zgodnie z prawem polskim o wyłączeniu obsługi plików cookies decyduje użytkownik urządzenia końcowego, który może w każdym momencie tak zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, że pliki cookies nie będą zapisywane. Szczegółowe informacje o możliwości konfiguracji i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w panelach ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej), adekwatnie do jego rodzaju i wersji stosowanej przez użytkownika.
Stosowanie domyślnych ustawień producenta oprogramowania w zakresie cookies oznacza zazwyczaj, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika. W kontekście stron internetowych firmy STRUGA S.A. (www.struga.pl lub struga.pl) oznacza to, że informacje pochodzące z tych stron będą przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika z tych stron korzystającego oraz że firma STRUGA S.A. będzie uzyskiwała dostęp do tych informacji. Wyłączenie stosowania i możliwości zapisywania cookies w urządzeniu końcowym może spowodować utrudnienia w dostępie do prezentowanych informacji oraz utrudnienia podczas korzystania z pełnej funkcjonalności stron internetowych firmy.
8). Użytkownik ma możliwość wyłączenia zapisywania plików cookies, jeżeli się nie zgadza na zapisywanie tych plików. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Natomiast po wyłączeniu plików cookies niektóre z funkcjonalności strony internetowej mogą być niedostępneZmian ustawień i warunków otrzymywania lub przechowywania plików cookies można dokonać poprzez odpowiednią konfigurację stosowanej przeglądarki internetowej. Aby zapoznać się z instrukcją dokonywania takich ustawień dla najbardziej popularnych przeglądarek należy kliknąć w odpowiedni odnośnik poniżej:

 

                               instrukcja dla przeglądarki Internet Explorer

                               instrukcja dla przeglądarki Mozilla Firefox

                               instrukcja dla przeglądarki Chrome

                               instrukcja dla przeglądarki Safari

                               instrukcja dla przeglądarki Opera